Barbarian Training Style

 

Algemene voorwaarden

 

Algemeen

1.    Barbarian Training Style (BTS) is een eenmanszaak, gevestigd te Amsterdam 

2.    BTS is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals opgenomen op de website www.barbariantrainingstyle.nl

3.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument die deelneemt aan een bootcamp, een personal training, small group training aangeboden en/of verzorgd door BTS en anderzijds BTS.

4.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke rittenkaart, abonnement en elke small group training die een klant recht geeft op deelname aan training. 

5.    Zowel door aanmelding of inschrijving voor een training als door deelname aan een training, verklaart de klant de algemene voorwaarden van BTS te accepteren. 

Duur, betaling en opzegging

6.    Een rittenkaart, een abonnement en een small group training zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

7.    Een abonnement is voor onbepaalde tijd en is opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor aanvang van de nieuwe maand. Opzegging kan enkel schriftelijk geschieden door het sturen van een e-mail naar btsamsterdam@hotmail.com

8.  Betaling geschiedt door overmaking op rekeningnummer NL54RABO0389617237 t.n.v. BTS Amsterdam. Na ontvangst van de factuur geldt een betalingstermijn van 30 dagen.

9.  Abonnementen dienen voor de 10e van de maand betaald te zijn.

10.  BTS heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een klant niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

Deelname en aansprakelijkheid

 11.  BTS behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats en -programma’s te wijzigen.

12.  Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.

13.  Een bootcamp of een personal training dient 24 uur van te voren afgezegd te worden. Bij geen of een te late afzegging behoudt BTS zich het recht voor de training in rekening te brengen. In het geval van een rittenkaart wordt 1 rit in rekening gebracht.

14.  Deelname aan een training doet de klant geheel op eigen risico.

15.  BTS, haar trainers en medewerkers, zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, blessures of andere schade die de klanten mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn te allen tijde vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

16.  BTS stelt zich niet aansprakelijkheid voor zoekgeraakte en/of gestolen persoonlijke eigendommen dan wel schade aan persoonlijke eigendommen.

17.  Een training is intensief.

18.  Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien een klant gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien er een andere reden is om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raadt BTS sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.

19. BTS behoudt het recht voor om naar eigen beoordeling ‘ongeschikte’ deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

20.  Klant doet hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

 

Privacy

21.   BTS respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

22.  Voor de inschrijving voor een training heeft BTS  persoonsgegevens nodig. Deze persoonsgegevens worden in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving verwerkt.

23. BTS zal persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst tussen klant en BTS. Daarnaast zal BTS deze gegevens gebruiken voor haar eigen marketing doeleinden, ook wanneer een klant niet meer ingeschreven is.


Bij registratie/betaling ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.